1. Tuyển điều hành (MOD) cho Diễn đàn hoa nhanh chân đăng ký nha các bạn

  ♥ Ra mắt Bộ sưu tập ảnh hoa chất lượng cao do các thành viên VF đóng góp

  Viết bài cho Từ điển các loài hoa nhận nhuận bút liền tay

  ♫ Khai trương Bách hóa di động mọi người ghé ủng hộ cái nào :)

Lan Cattleya

Thảo luận trong 'L' bắt đầu bởi nhat chi mai, 17/9/11.

 1. nhat chi mai Hà Nội Hoa
  nhat chi mai

  nhat chi mai Hà Nội Hoa

  Tham gia ngày:
  16/12/10
  Bài viết:
  661
  Đã được thích:
  40
  Điểm thành tích:
  28
  The Cattleya orchid is also called the “corsage orchid” because in the old days fashionable ladies used to sport an oversized Cattleya corsage to special events. Even though it is not so common to wear corsages anymore, the Cattleya orchid is still extremely popular among amateur and professional growers. They are perfect as cut flowers because they are long-lasting and come in an array of colors. The blooms are usually quite big; I’ve seen enormous Cattleya flowers that are as big as my face. (And I don’t have a small face by any standard!)

  [​IMG]
  corsage orchid - "lan hoa-đính-áo-phụ-nữ"

  Lan Cattleya cũng được gọi là "lan hoa-đính-áo-phụ-nữ" bởi vì vào những ngày xa xưa, phụ nữ hợp thời trang thường dùng hoa Cattleya ngoại cở đính áo cho các sự kiện đặc biệt. Mặc dù nó không phải quá phổ biến là hoa-đính-áo-phụ-nữ nữa, lan Cattleya vẫn còn rất phổ biến trong những người trồng nghiệp dư và chuyên nghiệp. Chúng hoàn hảo như các hoa cắt cành vì chúng lâu tàn và có một mảng các màu sắc. Những hoa nở này thường khá lớn, tôi đã nhìn thấy hoa Cattleya rất lớn như khuôn mặt của tôi. (Và tôi không có một khuôn mặt nhỏ theo bất kỳ tiêu chuẩn nào!)

  [​IMG]
  Bc Mini Purple 'Blue Hawaii'​


  The discovery of Cattleya was an accident. In the nineteenth century, a moss and lichen collector just grabbed some random sturdy leaves in the forest as packing material to protect his collections en route from Brazil to England. A horticulturist, William Cattley, saw the strange packing material and decided to grow it. Few years later, the strange plant produced some stunning blooms that rocked the world. The genus was therefore named Cattleya as a tribute to William Cattley, and the plant was then named Cattleya labiata. From then on, people started the crazy hunt for wild orchids in South America.

  Việc phát hiện ra Cattleya là một tai nạn. Trong thế kỷ XIX, một nhà sưu tập rêu và địa y chỉ lấy một số lá khoẻ mạnh ngẫu nhiên trong rừng làm vật liệu đóng gói để bảo vệ bộ sưu tập của mình trên đường từ Brazil đến Anh. Một người làm vườn, William Cattley, thấy các vật liệu đóng gói lạ và quyết định trồng nó. Vài năm sau đó, cây lạ sản xuất một số hoa tuyệt đẹp làm rung chuyển thế giới. Do đó, loài này được đặt tên là Cattleya như là một công lao cho William Cattley, và cây đã được đặt tên là Cattleya labiata. Từ đó, người ta bắt đầu cuộc săn điên rồ đối với hoa lan hoang dã ở Nam Mỹ.

  To this day, Cattleya orchids still define orchids; they are the benchmark of orchids. You may hear growers say “grow this orchid like Cattleya except a bit less light” or “this orchids need the Cattleya temperature.” Because Cattleya species are founded throughout tropical Central and South America, these orchids like intermediate to warm temperatures (55 to 65°F/13 to 18°C in winter nights and 15°F/10°C or so warmer during the day) and medium bright light. At home, it’s best to grow your Cattleya orchid by the southern, eastern or western windowsills. Provide as much light as it can take without burning the leaves; touch them to make sure they are not hot. When the plant receives its upper limit of light, it will show you a reddish tinge.

  Cho đến ngày nay, lan Cattleya vẫn là các lan đặc điểm, chúng là những chuẩn mực của hoa lan. Bạn có thể nghe người trồng nói "trồng lan này giống như lan Cattleya, ngoại trừ ít ánh sáng hơn" hay "hoa lan này cần nhiệt độ (của) Cattleya." Bởi vì loài Cattleya được tìm thấy trên khắp nhiệt đới Trung và Nam Mỹ, các loài lan này như nhiệt độ trung bình đến nhiệt độ ấm (55-65 ° F/13 đến 18 ° C trong những đêm mùa đông và 15 ° F/10 ° C hoặc ấm hơn ban ngày) và ánh sáng sang trung bình. Ở nhà, tốt nhất để phát triển lan Cattleya của bạn bởi các bệ cửa sổ phía nam, phía Đông hay phía Tây. Cung cấp càng nhiều ánh sáng nó càng có thể nhận lấy mà không có sự cháy lá, chạm vào chúng để đảm bảo rằng chúng không nóng. Khi cây nhận được giới hạn trên của ánh sáng, nó sẽ chỉ cho bạn thấy một ánh màu đỏ.

  Another one you should try is Cattleya bicolor. I love that these flowers look so waxy that they don’t even look real. They are bifoliate (each bulb has two leaves instead of one) and can bear up to five 2.5 inch (10 centimeter) flowers. The pink, green and reddish-brown bloom can give you weeks of enjoyment.

  Một số khác bạn nên thử là Cattleya bicolor. Tôi thích những hoa này trông như sáp – chúng chưa từng được thấy trong thực tế. Chúng là cat. hai lá (mỗi giả hành có hai lá thay vì một) và có thể chịu đến năm hoa 2,5 inch (10 cm). Hoa nở màu hồng, xanh lá cây và nâu đỏ, có thể cho bạn nhiều tuần thưởng thức.

  [​IMG]
  Cattleya labiata​


  Since Cattleya orchids are epiphytes, they like their potting material to dry out between watering. Or if you live in humid area, you can even mount your orchid on a slab of wood or on the tree in your garden. That way, you would never over water your plant!

  Kể từ khi hoa lan Cattleyan là những biểu sinh, chúng thích chất trồng khô giữa các lần tưới nước. Hoặc nếu bạn sống trong khu vực ẩm ướt, thậm chí bạn có thể ghép lan của bạn trên một miếng gỗ hoặc trên cây trong khu vườn của bạn. Bằng cách đó, bạn sẽ không bao giờ tưới thừa nước lan của bạn!
  American Orchid Society provides a good one-page free culture sheet on Cattleya, so you can print one out as a reference.

  Hội Hoa Lan Hoa Kỳ cung cấp một trang bổ ích tờ văn hóa miễn phí về Cattleya, vì vậy bạn có thể in ra như là một tài liệu tham khảo.

  Cattleya Hybrids / Cây lai

  The advantage of growing hybrids is that they can flower more than once a year. (Usually species can only flower once a year.). Breeders developed hybrids by breeding Cattleya orchids with related genera. For example:

  Ưu điểm của giống lai trồng là chúng có thể ra hoa nhiều hơn một lần một năm. (Thông thường loài có thể chỉ ra hoa mỗi năm một lần). Các nhà lai tạo phát triển các giống lai bằng cách lai tạo giống hoa lan Cattleya với những chi liên quan. Ví dụ:

  [​IMG]
  Blc Port of Paradise​


  Cattleya x Laelia = Laeliocattleya (Lc.)

  Cattleya x Epidendrum = Epidcattleya (Epc.)

  Cattleya x Brassavola x Laelia = Brassolaeliacattleya (Blc.)

  As you can see, the names are not super creative, because some orchid people are way too serious. They are just combing the genera together. But that way it is easy for us to understand what the makings are. When four or more genera are involved, people are forced to come up with more creative names like:

  Như bạn có thể thấy, các tên không phải là siêu sáng tạo, vì một số người chơi lan cho là quá khó khăn. Chúng chỉ là kết hợp các chi với nhau. Nhưng cách mà nó dễ dàng cho chúng tôi để hiểu là những gì mà chúng hiển thị. Khi bốn hoặc nhiều chi hơn có liên quan, người ta buộc phải đi đếnvới những cái tên sáng tạo hơn như:

  [​IMG]
  Iwanagaara Apple Blosom 'Fantastic'​


  Cattleya x Brassovola x Laelia x Sophronites = Potinara (Pot.)

  Cattleya x Brassavola x Laelia x Dialaelia = Iwanagara (Iwan., short for I wanna grow ya! / viết tắt cho tôi muốn trồng ya!))

  It is not very important to know these names, but if you happen to get a plant that has one of these abbreviations, then you know what they mean. The Cattleya hybrids require more or less similar growing conditions as the Cattleya species. But when you get into orchids a little more, you would know that, for example, Brassavola requires very bight light, so its hybrid with Cattleya also needs a bit more light.

  Không phải rất quan trọng để biết các tên này, nhưng nếu bạn xảy ra để có được một cây có một trong những chữ viết tắt, sau đó bạn biết chúng có ý nghĩa gì. Cattleya lai đòi hỏi nhiều hơn hoặc ít tương tự như điều kiện tăng trưởng như các loài Cattleya. Nhưng khi bạn có được các lan nhiều hơn một chút, bạn sẽ biết rằng, ví dụ, Brassavola yêu cầu ánh sáng rất sáng, cây lai của nó với Cattleya cũng cần thêm một chút ánh sáng.

  Cattleya Species / Loài

  [​IMG]
  Cattleya intermedia

  Don’t limit yourself to grow just Cattleya hybrids. You should also try growing the species as they are equally rewarding, if you can stretch your idea of equally rewarding to mean that they bloom half as much. My first recommendation is Cattleya intermedia. Mine faithfully blooms for me despite my neglecting it. They come in many different colors, such as pink and white. My Cattleya intermedia is white with a hint of blue, and the lip is partly reddish pink. These beauties are originally from Brazil, Uruguay and Paraguay.

  Tự bạn không giới hạn khi trồng cây lai Cattleya. Bạn cũng nên thử trồng các loài khi chúng đều có sự tưởng thưởng tương đương, nếu bạn có thể phát triển rộng ra ý tưởng của bạn sự tưởng thưởng tương đương có nghĩa rằng chúng nở một nửa là nhiều. Đề nghị đầu tiên của tôi là Cattleya intermedia. Cây trung thành của tôi nở những bông hoa cho tôi mặc dù tôi bỏ bê. Chúng đến trong nhiều màu sắc khác nhau, chẳng hạn như màu hồng và trắng. Cattleya intermedia của tôi màu trắng với một chút màu xanh, và môi là một phần màu đỏ hồng. Những vẻ đẹp ban đầu này từ Brazil, Uruguay và Paraguay.

  [​IMG]
  Cattleya bicolor​
   

Chia sẻ trang này

Users found this page by searching for:

 1. hoa lan cattley

  ,
 2. chi cua lan cattleya