1. Tuyển điều hành (MOD) cho Diễn đàn hoa nhanh chân đăng ký nha các bạn

  ♥ Ra mắt Bộ sưu tập ảnh hoa chất lượng cao do các thành viên VF đóng góp

  Viết bài cho Từ điển các loài hoa nhận nhuận bút liền tay

  ♫ Khai trương Bách hóa di động mọi người ghé ủng hộ cái nào :)

Sự tích hoa Phong Lan

Thảo luận trong 'Truyện về các loài hoa' bắt đầu bởi LotusViet, 21/9/11.

 1. LotusViet Người yêu hoa
  LotusViet

  LotusViet Người yêu hoa

  Tham gia ngày:
  21/9/11
  Bài viết:
  15
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  [​IMG]

  Taïi moät mieàn ñaát xa xoâi noï, khí haäu oân hoøa vaø ñaát ñai phì nhieâu maøu môõ coù moät boä laïc teân laø Aruaki. So vôùi nhöõng boä laïc laân caän khaùc, boä laïc naøy raát may maén khi hoï sôû höõu ñöôïc moät loaøi chim Ooùcchít chuyeân ñeû nhöõng quaû tröùng baèng vaøng. Khi moät con chim ñeû ñöôïc moät quaû tröùng vaøo caùi toå ôû trong hoác caây thì thuû lónh Nato cuûa boä laïc duøng hai tay ñeå chuyeån quaû tröùng ñoù sang moät caây khaùc, vaø caû boä laïc toå chöùc aên möøng nhö moät ngaøy hoäi lôùn.Nhöõng coâ con gaùi xinh ñeïp cuûa thuû lónh coù traùch nhieäm thay nhau canh gaùc treân caùc caønh caây, ñeå baûo veä toå chim khoûi bò chim öng phaù hoaïi. Ngoaøi ra, trong töøng goùc cuûa buoân laøng, caùc trai traùng tay caàm saün cung teân coù taåm thuoác ñoäc ñöùng canh giöõ khoâng cho caùc chieán binh cuûa caùc boä laïc khaùc ñeán ñaùnh chieám kho baùu cuûa mình.
  Töø nhöõng quaû tröùng vaøng kia, caùc tay thôï kim hoaøn cuûa boä laïc cheá taïo ra caùc loaïi nöõ trang nhö voøng tay, hoa tai vaø caùc loaïi trang söùc xinh ñeïp khaùc. Cuõng nhö caùc ñoà duøng khaùc trong cuoäc soáng, soá tröùng vaøng cuûa boä laïc Aruaki döï tröõ moãi ngaøy moät nhieàu, nhöng nhöõng con ngöôøi trong boä laïc naøy vaãn khoâng löôøi bieáng. Haèng ngaøy, ñaøn oâng cuûa boä laïc chuyeân ñi saên baén, coøn ñaøn baø, con gaùi ôû nhaø coù nhieäm vuï deät neân nhöõng taám vaûi may aùo, ñan gioû vaø haùi löôïm caây quaû.
  Moät hoâm ñaùm ñaøn oâng ñi saên trôû veà vôùi moät taâm traïng lo laéng, bôûi vì hoï ñaõ chaïm traùn vôùi ñaùm thôï saên cuûa moät boä laïc xa laï. Nhöõng ngöôøi naøy cho bieát, hoï ñaõ nhìn thaáy nhöõng chieán thuyeàn khoång loà caäp vaøo vuøng bieån, vaø coù nhöõng con ngöôøi toùc caét ngaén, da traéng raát laï luøng ñaõ ñaët chaân leân ñaát lieàn. Ñieàu lo sôï nhaát laø nhöõng keû da traéng naøy raát haùm vaøng, vaø trong tay hoï coù moät loaïi vuõ khí baén ra nhöõng muõi teân coù löûa raát khuûng khieáp. Hoï cuõng ñaõ thaáy boïn ngöôøi naøy cöôùp giaät voøng vaøng ñeo chaân, tay cuûa chò em boä laïc vaø tra khaûo daân baûn xöù choã caát giaáu vaøng. Nhöng ngöôøi Aruaki khoâng hieåu raèng, con ngöôøi cuõng coù theå bieán thaønh nhöõng keû taøn aùc, tham lam neân hoï khoâng ngaàn ngaïi cho pheùp keû laï maët vaøo laøng baûn cuûa mình, thaäm chí coøn giuùp keû naøy chöõa trò nhöõng veát thöông do gaáu gaây ra. Vò thuû lónh coøn ra leänh cho ñaùm phuï nöõ ñi tìm nhöõng ngöôøi bò thöông khaùc, coøn ñaùm ñaøn oâng leân ñöôøng ñi saên baén.
  Keû laï maët ñoù teân laø Khôramooi Meùtveùt. Anh ta raát meâ nhöõng moùn ñoà trang söùc cuûa phuï nöõ ôû trong boä laïc vaø cöù gaëng hoûi hoï kieám ôû ñaâu thöù vaøng laøm ra ñöôïc caùc loaïi nöõ trang ñoù. Nhöng chò em chæ traû lôøi baèng moät nuï cöôøi. Daàn daàn nhö coù möu ñoà tröôùc, Meùtveùt keát thaân vôùi coâ con gaùi lôùn cuûa thuû lónh teân laø Dincadôvin, vaø höùa seõ cöôùi naøng laøm vôï roài ôû laïi vôùi boä laïc.
  Meùtveùt baét ñaàu doø hoûi Dincadôvin veà vieäc taïi sao chò em naøng cöù thænh thoaûng laïi bieán vaøo röøng saâu vaø ôû ñoù laøm gì. Coøn naøng Dincadôvin, vì ñaõ quaù tin ngöôøi vaø cho mình laø vôï chöa cöôùi cuûa Meùtveùt roài, neân naøng ñaõ phaïm sai laàm coøn lôùn hôn caû sai laàm cuûa cha naøng laø cho pheùp keû laï maët vaøo buoân laøng - ñoù laø tieát loä bò maät cuûa boä laïc mình veà chuyeän nhöõng con chim ñeû tröùng vaøng.
  Dincadôvin khoâng ngôø raèng, ngöôøi tình cuûa mình ñaõ bò boïn da traéng mua chuoäc baèng nhöõng thuøng röôïu ngon neáu tieát loä ñöôïc bí maät cuûa boä laïc Aruaki. Theá laø sau khi bieát chò em naøng thöôøng thay nhau phuïc treân caây ñeå baûo veä baày chim ñeû tröùng vaøng, Meùtveùt lieàn chuoác röôïu cho nhöõng ngöôøi canh gaùc say meøm, roài thoâng baùo moïi chuyeän cho boïn da traéng.
  Meùtveùt khoâng bieát raèng treân moät ngoïn caây cao nhaát vaãn coøn coù chaøng OÂta Te coù nhieäm vuï quan saùt bao quaùt moïi chuyeän xa gaàn cuûa boä laïc. Chính OÂta Te ñaõ phaùt hieän ra coù nhöõng ngöôøi da traéng ñang mon men ñeán gaàn toå con chim ñeû tröùng vaøng maø ngöôøi daãn ñaàu laø Meùtveùt. Sau khi thoâng baùo cho caû buoân laøng hay veà moái nguy hieåm ñang ñe doaï vaø söï phaûn traéc cuûa Meùtveùt, anh ta lieàn ñoùng chuoâng baùo ñoäng.
  Dincadôvin ñau ñôùn thoát leân:
  - OÂi, côù sao ta laïi tieát loä cho chaøng bí maät cuûa loaøi chim? Thaûo naøo chaøng cöù caên vaën ta maõi! - Roài naøng quay laïi hoûi oâng thaày cuùng - Haõy chæ cho ta bieát phaûi laøm gì vaø laøm theá naøo ñeå cöùu loaïi chim ñeû tröùng vaøng?
  - Coâ coâ coâ! - Tieáng thaày cuùng thoát leân, coù nghóa laø "Cöù saün saøng ñi!".
  Taát caû ñaøn baø, con gaùi trong boä laïc Aruaki chaïy ñeán, cuøng ñaùp to: "Khoâ!", ñieàu naøy coù nghóa laø "Chuùng toâi ñaõ saün saøng!".
  - Hôõi caùc coâ gaùi! Haõy nhanh choùng treøo leân ngoài treân taát caû caùc caønh caây! Khi ñoù boïn da traéng seõ khoâng bieát chim laøm toå treân caây naøo. Trong luùc ñoù, Taxan -uùtke seõ ñi tìm nhöõng ngöôøi ñaøn oâng cuûa chuùng ta, goïi hoï veà ñuoåi boïn da traéng.
  Taxan-uùtke, teân thöôøng goïi cuûa con ngöïa chieán, noù phi nhö bay veà phía höôùng nôi nhöõng ngöôøi ñaøn oâng cuûa boä laïc ñang maûi mieát saên baén, coøn haøng traêm coâ gaùi khaùc laäp töùc leo leân caây, tay oâm chaët caùc caønh caây.
  Meùtveùt daãn ñoaøn ngöôøi da traéng vaøo röøng, nhöng haén luùng tuùng khoâng bieát chæ caây naøo, vì caây naøo cuõng coù moät coâ gaùi ngoài treân ñoù. Boïn da traéng noåi giaän. Chuùng baén nhöõng muõi teân coù löûa vaøo caùc coâ gaùi, nhöng nhöõng coâ gaùi, keå caû luùc cheát, vaãn oâm chaët laáy caùc caønh caây.
  Khi caùnh ñaøn oâng chaïy veà buoân laøng, ñuoåi ñöôïc boïn da traéng ñi thì ñaõ quaù muoän. Nhöõng ngöôøi con öu tuù - nhöõng coâ gaùi xinh ñeïp cuûa boä laïc ñaõ cheát moät caùch duõng caûm. OÂng thaày cuùng troû tay leân trôøi, goïi teân töøng ngöôøi vaø noùi:
  - Caùc con ñaõ xaû thaân baûo veä kho baùu cuûa boä laïc ta, caùc con xöùng ñaùng ñöôïc ban thöôûng. Taâm hoàn caùc con seõ bieán thaønh nhöõng boâng hoa xinh ñeïp vaø thôm ngaùt höông, ñoàng thôøi chuùng seõ khoâng ngöøng phaùt trieån treân nhöõng caønh caây kia vaø löu truyeàn laïi cho caùc theá heä mai sau bieát chieán coâng baûo veä loaøi chim ñeû tröùng vaøng cuûa boä laïc mình.


  [​IMG]

  Ngaøy nay, ngöôøi ñôøi goïi nhöõng ñoùa hoa muoân maøu muoân saéc röïc rôõ treân nhöõng caønh caây cao ñoù laø hoa Ooùckhiñeâa - hay coøn goïi laø hoa Phong lan - nhöõng boâng hoa tuyeät ñeïp vaø nôû laáp laùnh trong röøng giöõa baït ngaøn gioù nuùi, töïa nhö caùc coâ gaùi xinh ñeïp vaø duõng caûm cuûa boä laïc Aruaki vaãn ñang quyeát taâm baûo veä bí maät cuûa boä laïc.
  :leaf6 (1):Sưu tầm
   

Chia sẻ trang này